Obchodní podmínky

Objednáním přístupu k digitálnímu obsahu nabízeného na www.eshopar.cz potvrzuje zákazník svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatelem portálu je:

PNM International s.r.o.
Wattova 233/10
Ostrava
702 00
IČ: 05060192
DIČ: CZ05060192

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila služby – přístup k digitálnímu obsahu zveřejněnému na www stránkách www.eshopar.cz.

1. Obecné podmínky
1.1 Služby na portálu poskytuje společnost PNM International s.r.o., dále jen Provozovatel.
1.2 Zákazník, který si zakoupí služby se nazývá Zákazník.
1.3. Službou se rozumí digitální předplatné – přístup k digitálnímu obsahu zveřejněnému na www doméně eshopar.cz a jejích subdoménách (např. vip.eshopar.cz, aplikace.eshopar.cz, www.eshopar.cz, ebook.eshopar.cz, kniha.eshopar.cz a podobně). Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze – digitálního obsahu.
1.4 Objednávka služeb digitálního předplatného je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena výzva k platbě případně bude přesměrován na online platební bránu, kde bude moci provést platbu. Po jejím uhrazení bude zákazníkovi umožněn přístup do placené sekce a poskytnuty služby v rozsahu a době jím předplaceného plánu.

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1 Zákazník nemá dle § 1837 občanského zákoníku 89/2012 Sb. právo na dostoupení od smlouvy.

2.2 Zákazník má právo užívat digitální obsahu výhradně pro své osobní využití, není svoleno ukládat digitální obsah a tento dále šířit s výjimkou využití pro vlastní osobní užití.

2.3 Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

2.4 Produkty, které prodávající prostřednictvím členské sekce webového stránky prodává, tedy on-line vzdělávací programy a kurzy, přednášky, e-knihy a jiné, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva, autorské dílo užít, může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

3. Práva a povinnosti Provozovatele
3.1 Provozovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí zákazníka upozornit a to emailem nebo jiným způsobem.
3.2. Provozovatel je povinen zpřístupnit digitální obsah nejpozději do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky Zákazníkem.

4. Ceny

4.1 Cena je uvedena na portálu pod záložkou Ceník.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., sídlem: Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate a provozovatel portálu k nim nemá přístup.
4.3  Při automatické obnově digitálního předplatného je Provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky digitálního předplatného, a to poslední den aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za digitální předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o digitálním předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. O této skutečnosti bude předplatitel vyrozuměn e-mailem bez zbytečného odkladu.

5. Řešení sporů

5.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.2. Kompletní zásady ochrany osobních údajů se řídí tímto dokumentem.
6.3 Zákazníci, kteří si objednali službu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci Provozovatele a jeho služeb, k zasílání novinek a úprav a k informování o dalších přidružených službách Provozovatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.12.2019

Reklamační řád zde.

Web vyrobili ve Webklient.cz